BCM Control

TankMonitor

TankMonitor e-mail print

Aplikace pro vizualizaci, monitorování stavu hladin v nádržích

Aplikace TankMonitor je moderní bilanční software vytvořený pomocí systému MoRiS pro monitorování a vyhodnocování hladin v nádržích. V současné době se stává standardním systémem v oblasti petrochemie. Mezi nejdůležitější uživatele patří např. Česká Rafinérská Litvínov a Kralupy (Conoco, Shell, Agip), CHZS (Eastman Chemicals), Koramo Kolín, Slovnaft Bratislava (MOL), TLIB (United Energy) atd. Software TankMonitor je schválen ČMI č.TCM 141/99-3042 pro použití v obchodním styku společně s hladinoměry SAAB. Data z jednotlivých měřidel jsou získávána pomocí tzv. ovladačů, které jsou závislé na druhu použitého komunikačního protokolu přístroje. Dosud byly vytvořeny ovladače pro měřící systémy: SAAB TankRadar L/2, SAAB TankRadar REX, TankRadar Pro s Modbus i HART protokolem, moduly analogových vstupů, atd. Další lze dle potřeb zákazníků vypracovat, tzn. že TankMonitorem je možno nahradit starší tankmanagement systémy bez nutnosti výměny systému hladinoměrů.
 
Aplikace TankMonitor nejen přehlednou grafickou formou prezentuje data získaná z jednotlivých měřidel v nádržích (viz. obrázky), ale také provádí jejich archivaci, generuje alarmy (min./max. hladina, hlídání teplot, průtoku, tlaku atd.). Veškeré generované soubory jsou buď v textovém nebo databázovém formátu, takže jejich další zpracování a transport nečiní žádné problémy. Záznam dat lze nastavit jak v pravidelných intervalech, tak i na základě konkrétních událostí (změna výšky hladiny (teploty, tlaku), výměna pracovní směny, apod.). TankMonitor umožňuje automatický tisk tabulek se stavem v nádržích v předefinovaném časovém intervalu, či odeslání dat e-mailem.

Software TankMonitor je navržen tak, aby mohl být snadno upravován dle požadavků zákazníka. Úvodní obrazovku může tvořit klikací mapa tankoviště (viz obrázek), tudíž se obsluha může lehce v systému orientovat. Další možností úprav je zadávání nových parametrů produktu při jeho změně (hustota, jméno produktu, API parametry, atd.). V neposlední řadě je možno upravovat parametry zobrazování v historických tabulkách a grafech, včetně výběru hodnot pro zobrazení a jejich barevného rozlišení.

Častým použitím softwaru TankMonitor je příprava dat pro nadřazený řídící systém, který nemá potřebné funkce pro bilanční výpočty. V současné době je již vyřešen a realizován přenos dat do DCS Honeywell, Foxboro a Delta V. TankMonitor umožňuje zároveň komunikovat na více portech, tudíž je možné do jednoho systému připojit hladinoměry různých výrobců s různými komunikačními protokoly.
 
Výhodou použití základního sw MoRiS je možnost integrace údajů např. z průtokoměrů (např. pomocí jednotek MFT1000,  SCADA ST485) a jejich přímé porovnávání s pohybem materiálu v nádržích. Tímto způsobem mohou být údaje o bilancích značně zpřesněny a navíc je do systému zanesena zpětná kontrola, která může odhalit odchylky v měření průtokoměru, či hladinoměru.  

Jelikož systém obsahuje matematický modul, umožňuje tak provádět se získanými daty různé výpočty (např. objem, hustota, hmotnost, atd.) v reálném čase. Je schopen také pracovat s tzv. litrovacími tabulkami (bez omezení počtu kalibračních bodů), které zajišťují převod změřené výšky hladiny produktu na objem. Program rovněž umožňuje provádět teplotní korekce podle specifikace zákazníka nebo dle API tabulek, dostupné jsou standardy:

 • API 2540/1960
 • API 2540/1980
 • ASTM D4311/1996

TankMonitor rovněž provádí veškeré další potřebné korekce pro správné provádění bilancí.

 • TCT (Tank Capacity Table) + interpolace hodnot
 • TEC (Tank shell expansion)  
 • TOV (Total Observed Volume)
 • Standard Volume (objem při 15°C)
 • Floating Roof Correction (korekce plovoucí střechy)
 • FWV (Free Water Volume)
 • Pumpable Volume (volný objem v nádrži)
 • Požadovaný objem (čas pro přečerpaní požadovaného objemu)
 • Flow Rate (rychlost pohybu hladiny v mm/min, resp. l/min)
 • Observed density (výpočet hustoty produktu)
 • Reference Density (hustota při 15°C)
 • Mass (hmotnost produktu v nádrži) 

V současné době jsou již dostupné i ovladače pro přenos dat pomocí SMS zpráv, e.-mailu, bezdrátově, či HTML server pro zobrazování dat ve WWW prohlížečích či po síti.

 

 

Partneři